ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

ปฏิทินตารางกิจกรรม

ของศูนย์ศึกษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

 

อยากรู้คลิกเลย...

 

 

 

 

 

 

 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างและพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาท้องถิ่น"

- การประชุมปฏิบัติระดับชาติ "การฝึอบรมกลวิธีการสอนตามแนวทาง

การจัดการเรียนการสอนแบบทวิ/พหุภาษา ในประเทศไทย

การจัดการเรียนการสอนแบบทวิ/พหุภาษาในประเทศไทย

- โครงการทวิภาษาสร้างความภูมิใจคว้าวิจัยเด่น

- ประชุม Language Education & MDG 9-11 พ.ย. 2553