Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้

 

 

อึมปี้เป็นชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จากการสำรวจจำนวนประชากรอึมปี้ทำให้ทราบว่าปัจจุบันนี้มีชาวอึมปี้ในเมืองไทยเหลืออยู่เพียง ๓,๕๐๐ คนเท่านั้น ซึ่งนับว่าอึมปี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธ์ที่อยู่ในข่ายภาวะภาษาวิกฤตใกล้สูญ เช่นเดียวกันกับอีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

ชาวอึมปี้เล่ากันว่าบรรพบุรุษของเขาอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนาในประเทศสังคมนิยมจีน เมื่อประมาณ 300 ปีมาแล้ว และมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเสือกิน ตำบลยอด อำเภอปง จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันคืออำเภอสอง จังหวัดน่าน) และก็มีบางส่วนได้ย้ายจากหมู่บ้านเสือกิน มาอยู่ที่ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และเรียกชื่อหมู่บ้านของตนว่า “บ้านอึมปี้” แต่คนอื่น ๆ เรียกว่า “บ้านดง”

ชาวอึมปี้นับถือพุทธศาสนา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไม้กวาด และรับจ้างทั่วไป ส่วนด้านภาษายังมีการใช้ภาษาในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เยาวชนส่วนใหญ่สื่อสารกันด้วยภาษาคำเมือง ด้วยความตระหนักเกรงว่าภาษาจะเสื่อมสูญ กลุ่มคนอึมปี้จึงได้ร่วมมือกันทำโครงการสืบสานชะตาภาษาอึมปี้ และได้มีการพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาอึมปี้อักษรไทยขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกองค์ความรู้ต่างๆ และในการสืบทอดภาษาไปสู่รุ่นต่อไป 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ที่ผ่านมา

- โครงการ “สร้างระบบตัวเขียน : สืบชะตาภาษาอึมปีบ้านดง บ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่” (2550 - 2551)

- โครงการ “รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาอึมปี้ ด้วยพลังเยาวชน ในพื้นที่บ้านดง เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่”