Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์อุรักละโวจ

 

ชาวอุรักละโวยจ (Urak Lawoc) หรือชาวเล เป็นกลุ่มชนที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรนีเชียน (Austronesian) กลุ่มย่อยภาษามาลาโย-โพลินีเซียน (Malayo-Polynesian) ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในทะเลฝั่งอันดามันของประเทศไทย ตั้งแต่จังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล

ที่ชุมชนบ้านสังกาอู้เป็นชุมชนหนึ่งที่มีชาวอุรักละโวยจอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีประชากรชาวอุรักละโวจ ประมาณ 580 คน ใน 170 ครัวเรือน ที่ชุมชนอุรักละโวยจบ้านสังกาอู้นี้การใช้ภาษาอุรักละโวยจ อยู่ในวงแคบๆ และค่อนข้างจำกัดอยู่แค่ผู้อาวุโสเท่านั้น คนรุ่นหนุ่มสาว หรือเด็กๆ ก็เขินอายไม่กล้าที่จะพูดภาษาของตนให้คนอื่นได้ยิน อันเป็นผลมาจากวัฒนธรรมสมัยนิยมที่เข้ามาในชุมชน และการที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดกระบี่ กระแสวัฒนธรรมจากภายนอกจึงหลั่งไหลเข้าสู่เกาะลันตาใหญ่อย่างรวดเร็ว ผลกระทบที่ตามมานอกเหนือจากความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติแล้ว ยังมีความเสื่อมโทรมทางวิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญา และภาษาของชาวอุรักละโวยจอีกด้วย ทุกวันนี้คนอุรักละโวยจกำลังเผชิญหน้ากับนานาภาษาและวัฒนธรรมที่ถาโถมเข้าสู่สังคมคนอุรักละโวยจ จนทำให้อยู่ในภาวะวิกฤต ที่กำลังรอการฟื้นฟูให้แข็งแรง


 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์อุรักละโวจที่ผ่านมา

- โครงการ “แนวทางในการศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของชาวอุรักละโวจ บ้านสังกะอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่"