Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์บรู

บรู เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษากลุ่มตระกูลมอญ-เขมร อพยพมาจากประทศลาวเนื่องจากถูกกดขี่แล้วทำงานนัก อีกทั้งยังต้องเสียภาษีให้แก่ฝรั่งเศส จึงอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาอยู่ที่ฝั่งไทย ริมแม่น้ำโขงที่บ้านเวินบึก บ้านท่าล้ง และบ้านหนองครก อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

บ้านเวินบึก ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวบรู ส่วนใหญ่มีอาชีพจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น การสานหวด การจักตอก สานเสื่อเตย (นอกจากนี้ชาวบรูยังมีความชำนาญในการล่าสัตว์ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ชาวบรูนิยมล่าหมูป่า อีเห็น นกตะกวด บ่าง กระต่าย งู และอื่นๆ เพื่อเป็นอาหาร

แต่ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ทุกคนต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของปากท้อง ชาวบรูบ้านเวินบึกที่อยู่ในวัยแรงงานก็อพยพไปทำงานต่างถิ่น เมื่อไปอยู่ที่อื่นก็ต้องใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารและเกิดความอายที่จะพูดภาษาบรู จึงทำให้มีการพูดภาษาบรูลดน้อยลง และยังมีการแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กที่เกิดมาเป็นลูกผสม คือ ผสมระหว่างคนบรูกับคนลาวบ้าง คนบรูกับคนไทยบ้าง พ่อแม่ไม่ได้พาลูกพูดภาษาบรู เด็กจึงพูดภาษาบรูไม่ได้ 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์บรูที่ผ่านมา

- โครงการ “การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมบรูบ้านเวินบึกตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี”