Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์ชอง

คนชอง เป็นคนดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งของดินแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย อาศัยอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด คนชองมีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ภาษาชอง ซึ่งเป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุ่มมอญ-เขมร สาขาเปียริก ปัจจุบันพบภาษาชองพูดกันมากที่สุดในเขตกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งแต่เดิมนั้นมีคนพูดภาษาชองมากในอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีอีกด้วย

ชาวชองมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ทว่าในปัจจุบัน ภาษาและวัฒนธรรมชาวชองกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากมีคนพูดภาษาชองเพียง 4,000-5,000 คนเท่านั้น รวมทั้งการขาดการสืบทอดจากคนรุ่นหลัง

จนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม 2544 เป็นต้นมา ชุมชนชองได้ดำเนินกิจกรรมการวิจัยเพื่อหาวิธีการ “อนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาชอง” มาอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการดำเนินงานของโครงการวิจัยดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีการพัฒนาระบบการเขียนภาษาชอง รวมทั้งมีการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นชองนำไปทดลองสอนในโรงเรียนวัดคลองพลู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ต่อมาหลักสูตรนี้ได้ขยายผลไปโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งชุมชนเองก็สามารถทำโครงการต่อยอดจากโครงการเดิมได้โดยสัมพันธ์กับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาที่ทำมาเบื้องต้น

 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชองที่ผ่านมา

- โครงการ “การสร้างหลักสูตรภาษาชอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.คลองพลู และ ต.ตะเคียนทอง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี” (2548 - 2550)

- โครงการ “การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.คลองพลู และ ต.ตะเคียนทอง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี” (2548 - 2550)

- โครงการ “การศึกษาความรู้ชาวชองเรื่องพืชคลุ้ม-คล้า (รุ่นท่าก-รุ่นเชอ) โดยใช้ภาษาชองเป็นแนวทางในการศึกษา ต.คลองพลู และ ต.ตะเคียนทอง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี” (2548 - 2550)

- โครงการ “ศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรภาษาชอง แบบบูรณาการของโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) โดยชุมชนมีส่วนร่วม” ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี