Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์จีนยูนนาน

ชาวจีนยูนนานหรือชาวจีนฮ่อเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในมณฑลยูนานซึ่งอยู่ทางประเทศจีนตอนใต้ มีอาณาเขตติดกับรัฐฉานในพม่า ชาวจีนยูนานหรือจีนฮ่อ แบ่งออกได้เป็นสองพวก คือ “ผาสี” คือชาวจีนยูนนานที่นับถือศาสนาอิสลาม และ “ผาห้า” คือชาวจีนยูนนานที่ยังคงนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ

สำหรับการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยนั้นเล่ากันว่า
หลังจากที่เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋ง เหล่าบรรดาพรรคก๊กมินตั๋งผู้เป็นฝ่ายแพ้ส่วนหนึ่งได้อพยพมาตั้งหลักกันอยู่ที่มณฑลยูนาน และอพยพเข้าประเทศไทยในปี พ.ศ. 2495 ต่อมาตามลำดับชาวจีนยูนนานตั้งถิ่นฐานอยู่มากในประเทศไทยบริเวณพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ในส่วนของภาษา วัฒนธรรม และประเพณี ของชาวจีนยูนนานที่นี่นั้น พบว่าหมู่บ้านนี้มีความเข้มแข็งมากโดยเฉพาะด้านภาษาจีน เห็นได้จากภายในหมู่บ้านมีการสื่อสารกันด้วยภาษาจีนทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ส่วนคนที่ไปทำงานต่างถิ่นหรือเด็กที่เรียนหนังสือจากข้างนอก เมื่อกลับเข้ามาในหมู่บ้าน ก็ยังมีความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้ดังเดิม ทั้งนี้เนื่องจากภายในหมู่บ้านเองมีทั้งโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนและภาษาไทยควบคู่กันไปด้วย


 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จีนยูนนานที่ผ่านมา

- โครงการ “แนวทางพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนเชื้อสายจีนยูนนานในระดับชั้นปฐมวัย ร.ร.บ้านใหม่หนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่”