Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์ขมุ

 

 

ขมุ เป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย นักภาษาศาสตร์ จำแนกภาษาของชาวขมุอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ – เขมร ชาวขมุเรียกตัวเองว่า “ขมุ” เชื่อกันว่าขมุเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของเอเชียอาคเนย์ ในปัจจุบัน ชาวขมุกระจายตัวอยู่ทางประเทศลาวตอนเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแขวงหลวงพระบาง สำหรับในประเทศไทยนั้น ชาวขมุอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในจังหวัดน่าน นอกจากนั้นมีอยู่ในจังหวัดเชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ สุโขทัยและอุทัยธานีพบในภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน

ชาวขมุส่วนใหญ่หาเลี้ยงชีพโดยการทำไร่บนภูเขา โดยส่วนพืชที่ปลูกในไร่นั้น คือข้าวสำหรับบริโภคและข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสวนครัว ซึ่งเป็นพืชจำพวกเครื่องเทศ เช่น พริก หอม กระเทียม ตะไคร้ ข่า ขมิ้น เอาไว้สำหรับการบริโภคในครัวเรือนอีกด้วย

ในส่วนของตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน มีประชากรประกอบไปด้วยชนเผ่าต่างๆ หลายชนเผ่ารวมถึงชนเผ่าขมุด้วย ชาวขมุในพื้นที่แห่งนี้มีการใช้ภาษาขมุในการติดต่อสื่อสา รสื่อความหมาย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ตั้งแต่ระดับครัวเรือนถึงชุมชน แต่เนื่องจากภาษาขมุเป็นภาษาที่มีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียนภาษาขมุจึงมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการสูญหายถ้าหากชาวขมุรุ่นหลังไม่อนุรักษ์ภาษาของตนเองอย่างแท้จริง 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ขมุที่ผ่านมา

- โครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา โดยใช้ภาษาขมุร่วมจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านภาษาทั้งภาษาขมุและภาษาไทยกลางของนักเรียนโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน”