Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทย

 

"เขมรถิ่นไทย" เป็นคำที่ใช้เรียกภาษาและผู้พูดภาษาเขมรที่อยู่ในเมืองไทย ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า "เขมรเหนือ" แต่หลังจากการประชุมร่วมกันระหว่างนักวิชาการด้านภาษาและชาวเขมรในจังหวัดสุรินทร์แล้ว ก็ได้ข้อตกลงที่ยอมรับโดยทั่วกันให้เรียกทั้งภาษาและผู้พูดภาษาดังกล่าวว่า "เขมรถิ่นไทย"

ภาษาเขมรถิ่นไทยเป็นภาษาที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษาย่อย มอญ - เขมร (ออสโตรเอเชียติค) เป็นภาษาที่มีระบบทำนองเสียงแบ่งแยกความหมายของคำในประโยค ไม่มีวรรณยุกต์ และที่สำคัญ ภาษาเขมรถิ่นไทยมีความแตกต่างจากภาษาเขมรในกัมพูชาทั้งรูปศัพท์และการออกเสียง โดยภาษาเขมรถิ่นไทยนั้นยังรักษาคำศัพท์และการออกเสียงที่เป็นเอกลักษณ์

ปัจจุบันมีชาวเขมรถิ่นไทยจำนวนราวหนึ่งล้านสี่แสนคน กระจายอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ศีรษะเกษ บุรีรัมย์ และมีบ้างเล็กน้อยที่จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และ เพชรบุรี


 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทยที่ผ่านมา

- โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาเขมรถิ่นไทยเพื่อการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นและเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์”


- โครงการ “รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบทวิภาษา โดยใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยร่วมจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์”