Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์ก๋อง

 

 

ชาวก๋อง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ที่บ้านกกเชียง ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และบ้านคอกควาย ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและป่าไม้ ชาวก๋องส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ไร่พริก หาหน่อไม้ และยังมีบางส่วนที่ยังคงปลูกข้าวไร่ และดำรงชีพด้วยการหาของป่า ส่วนในด้านภาษาและวัฒนธรรมบ้านกกเชียงในอดีตจะใช้ภาษาก๋องภาษาเดียว แต่ต่อมามีคนต่างเชื้อชาติ เช่น ลาว ไทย ย้ายเข้ามาอยู่ อีกทั้งระบบการศึกษา และการติดต่อจากภายนอกที่เข้ามาทุกทิศทาง ชาวก๋องจึงได้ซึมซับเอาภาษาเหล่านี้มากขึ้นจึงทำให้โอกาสในการใช้ภาษาก๋องมีน้อยลง ทำให้ความสามารถในการใช้ภาษาก๋องลดลงตามไปด้วย เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ไม่เข้าใจภาษาดั้งเดิมของชุมชน นอกจากนี้ ภาษาก๋องยังไม่มีตัวเขียน มีแต่ภาษาพูด ซึ่งหากผู้เฒ่าผู้แก่ที่พูดภาษาได้หมดแล้ว ภาษาก๋องก็จะหายตามไปด้วย ถึงแม้ว่าจะมีนักวิจัยจากภายนอกเข้ามาศึกษาและเก็บรวบรวมไว้ แต่ก็ไม่เพียงพอและไม่ยั่งยืนตราบใดที่ชุมชนยังมีเพียงคนส่วนน้อยที่ทำหน้าที่ดูแลรักษา 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ที่ผ่านมา

- โครงการ “การศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมละว้า (ก๋อง) บ้านกกเชียง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- โครงการ “การศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ละว้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวก๋อง” บ้านกกเชียง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี