Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์กะซอง

กะซอง เป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่มากที่ บ้านคลองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70 ของคนในหมู่บ้าน ชาวกะซองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บางส่วนยังใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับป่า เช่น เก็บหาของป่า ได้แก่ ผลไม้ป่า ผักป่า เห็ด สมุนไพร มากินหรือขายเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

ชาวกระซองมีวัฒนธรรมและภาษาพูดเป็นของตนเอง
แต่ทว่าสถานการณ์ทางภาษาของชาวกะซองนั้นอยู่ในภาวะวิกตขั้นสุดท้าย มีการใช้ภาษากะซองอยู่น้อยมาก จำนวนคนพูดได้อยู่ในหลักสิบเท่านั้นและผู้ที่พูดได้นั้นล้วนอยู่ในวัยอาวุโส อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ด้วยปรากฏการณ์เช่นนี้จึงทำให้คาดเดาถึงแนวโน้มต่อไปในอนาคตของภาษากะซองได้ว่าความวิกฤตของภาษาอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจสูญหายไปได้หากไม่มีการสืบทอดอย่างจริงจังโดยสาเหตุหลักที่ทำให้ภาษากะซองขาดการสืบทอดก็เนื่องมาจาก
การรับอิทธิพลด้านการสื่อสารจากสื่อกระแสหลักได้แก่ ภาษาที่รอบข้าง สื่อจากวิทยุ โทรทัศน์ โดยมิได้ทันระวังว่าภาษาของบรรพชนจะถูกกลืนกลายไปกับกระแสเหล่านั้น อีกทั้งภาษากะซองมีแต่ภาษาพูด ไม่มีตัวหนังสือ ทำให้ไม่มีเครื่องมือที่จะบันทึกและถ่ายทอด ไม่รู้วิธีถ่ายทอดภาษาที่ถูกต้อง

หลังจากที่ชาวกะซองได้เริ่มทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมใน
ภาวะวิกฤตแล้วชาวกะซองก็เริ่มมีเครื่องมือบันทึกภาษาของตนเอง เริ่มมีสื่อในการถ่ายทอดภาษาและภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีความตระหนักเรื่องการสูญสลายของภาษาอีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาของตนเองต่อไปได้ในอนาคต


 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กะซองที่ผ่านมา

- โครงการพลิกฟื้นภาษากะซองเพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด