Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์ละเวือะ

ชาวละเวือะ หรือ ชาวลัวะ เป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันในชุมชนมีการนับถือศาสนาอยู่ 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ซึ่งจะนับถือผีควบคู่ไปด้วย และศาสนาคริสต์ ซึ่งแยกเป็น 2 นิกาย คือ โรมันคาทอลิก และโปรแตสแตนท์

ชาวละเวือะบ้านป่าแป๋ ยังคงดำรงวิถีชีวิตตามแบบอย่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมความเชื่อที่ปฏิบัติกันมาแต่ในอดีต วิถีการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนชาวละเวือะนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาติพันธุ์ อาทิเช่น ระบบการทำการเกษตร ระบบการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า (การดูแลรักษาและและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม) พิธีกรรมความเชื่อ การแต่งกาย และภาษาพูดของตนเอง ที่ยังคงใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการติดต่อสื่อสารทุกรุ่นทุกวัย นอกจากนั้นยังมีวรรณกรรมหรือบทกวีที่มีคุณค่า ซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญทางภาษาของชาวละเวือะ เช่น เพลงซอเชิงจารีตประเพณี เพลงซอเชิงเกี้ยวสาว เพลงซอที่บ่งบอกถึงธรรมชาติการดำเนินชีวิต เพลงซอสอนการครองเรือนสำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัว เพลงกล่อมเด็ก เป็นต้น

 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ละเวือะที่ผ่านมา

- โครงการ “รักษ์ลโพงละเวือะ บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” (2550 - 2551)

- โครงการ “รูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ภาษาละเวือะร่วมจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนบ้านป่าแป๋ หมู่ 3 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน” (2553 - 2554)