Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์มลาบรี

 

มลาบรี เป็นชื่อที่เรียกตนเอง คนไทยทั่วไปเรียกว่า ข่าตองเหลืองหรือผีตองเหลืองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ภาษาจัดอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขาขมุ มีจำนวนประมาณ 200 คนผู้ที่พูดภาษานี้ไม่อยู่ติดที่ใดแน่นอนไม่นิยมปลูกสร้างบ้านเรือนอย่างถาวร แต่อาศัยเอาใบคาหรือใบไม้อื่นเท่าที่จะหาได้มาเย็บเป็นแผงกันลมเพื่อทำเป็นที่พักพิง พอใบไม้ที่เอามาเย็บบังลมแห้งเหี่ยวก็ย้ายที่พำนักไปหาใบไม้มาทำใหม่ต่อไป

ในบางครั้งถ้าพวกมลาบรีพบว่ามีคนพวกอื่นเข้ามาใกล้บริเวณที่อยู่ของตนก็จะย้ายหนีจึงอาจจะเปลี่ยนสภาพเพิงพักทุกคืนก็ได้ คนกลุ่มนี้ไม่อยู่ติดที่เป็นหลักแหล่งจึงยากที่จะกล่าวว่ามีอยู่ที่ใดบ้าง แต่มีผู้เคยพบคนกลุ่มนี้บ่อยๆ คืออำเภอร้องกวางจังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ถ้ามองวิถีชีวิตและการดำรงอยู่ของคนกลุ่มนี้ สามารถจัดได้ว่าเป็นกลุ่มที่ยังหาของป่าล่าสัตว์หรือกลุ่มเร่ร่อน รักความอิสระ

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าถิ่นที่อยู่ของคนกลุ่มนี้จะอยู่ในพงพนาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งจากฝีมือของคนและธรรมชาติเอง วันนี้คนมลาบรีมิได้พึ่งพิงสรรพสิ่งจากป่าตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่พึงพิงจากภายนอกด้วย อีกทั้งยังต้องเรียนรู้วิธีการอยู่รอดในโลกที่พัฒนาโดยการไปเป็นแรงงานรับจ้าง ของของกลุ่มม้งซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ใกล้ชิดที่สุด

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มมิชชันนารีและสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ก็ได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนกระบวนการทำวิจัยเพื่อธำรงรักษาภาษาและวัฒนธรรมของคนมลาบรีโดยให้คนมลาบรีเป็นผู้คิดและตัดสินใจเอง ผลที่ได้จากการวิจัยคือ แผ่นภาพพยัญชนะภาษามลาบรีโดยใช้อักษรไทยและผลการสำรวจประชากรมลาบรีถึงแม้ว่าผลงานการวิจัยจะออกมาแบบครึ่งๆกลางๆ แต่สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ร่วมปฏิบัติการมองเห็นความเป็นมลาบรีรักอิสระ รักการที่จะอยู่กับป่าตามธรรมชาติ มากกว่าที่จะติดกับกรอบของความศิวิไลย์วิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมของชาวมลาบรีจะเป็นอย่างไรต่อไปเป็นสิ่งที่น่าสนใจและติดตาม หวังว่าท่านผู้อ่านก็คงจะสนใจด้วยเช่นกัน


 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์มลาบรีที่ผ่านมา

- โครงการ “สร้างระบบตัวเขียนภาษามลาบรีเพื่อบันทึกความทรงจำทั้งชีวิตของชาวมลาบรี บ้านห้วยอ่อม ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่” (2550 - 2551)

- โครงการ “กระบวนการศึกษาข้อมูลของชาวมละบริโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวมละบริ บ้านห้วยฮ่อม ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่” (2550 - 2551)

- การศึกษากระบวนการเปลี่ยนผ่านจากวิถีชีวิตเร่ร่อนหาของป่าล่าสัตว์สู่การเป็นชาวบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ มลาบรี (ตองเหลือง) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นฐาน