Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์มอเกล็น

“มอแกน” หรือ “ชาวเล” เป็นคำเรียกที่คนทั่วไปใช้เรียกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัย มีชีวิตอยู่ และทำมาหากินบริเวณชายขอบทะเลทางตอนใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย แต่ในความเป็นจริงแล้ว “ชาวเล” สามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ กลุ่มชาติพันธุ์อุรักละโวยจและกลุ่มชาติพันธุ์มอเกล็น ไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดทางประวัติศาสตร์ว่าทั้งสองกลุ่มชาติพันธุ์นี้ได้อพยพเข้ามายังในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่พอสรุปได้ว่ามีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามายังประเทศไทยเป็นเวลากว่า 500 ปีแล้ว จากการรายงานเรื่องแผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์มอเกล็นอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ซึ่งรวมแล้วมีผู้พูดประมาณ 3,000 คน ด้วยจำนวนคนที่น้อยและแวดล้อมด้วยภาษาและวัฒนธรรมกระแสหลัก ภาษาและวัฒนธรรมมอเกล็นจึงเป็นหนึ่งใน 15 ภาษาที่วิกฤตเสี่ยงต่อการสูญสลาย

 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์มอเกล็นที่ผ่านมา

- โครงการวิจัย “แนวทางในการศึกษาระบบภาษามอเกล็นและจัดทำพจนานุกรมศัพท์หมวดมอเกล็น – ไทย ฉบับเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาระบบตัวเขียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”