Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์มอญ


มอญเป็นชนชาติที่มีความรุ่งเรืองมากที่สุดชาติหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีอารยธรรมและภาษาเป็นของตนเองมาแต่โบราณ อาณาจักรมอญตั้งบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิระวดี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตพม่าตอนล่าง ในช่วงเวลา 700 ปีของอาณาจักรมอญมักจะมีแต่ความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นเหตุให้อาณาจักรมอญต้องล่มสลายลง คนมอญบางส่วนได้อพยพหนีมาสู่ประเทศไทย โดยมักจะตั้งหลักแหล่งบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์โดยมอญลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มอญลุ่มน้ำแม่กลอง ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธารามทั้งสองฝั่ง นอกจากนี้ยังอาจพบมอญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดลพบุรี เพชรบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม อยุธยา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ทุกวันนี้มีชาวมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 70,000 คน

คนมอญส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เมื่อชุมชนได้รับการพัฒนา มีชีวิตที่สะดวกสบาย เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในทุกครัวเรือน ผู้คนนิยมวิถีชีวิตแบบทุนนิยมทำให้ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไป มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และสิ่งที่ชาวมอญได้รับผลกระทบมากที่สุดจนประเมินได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตคือ ภาษา เพราะเด็กและเยาวชนมอญแทบทุกครัวเรือนไม่มีความสามารถในการสื่อสารกันด้วยภาษามอญ มอญรุ่นใหม่ไม่เห็นความสำคัญของอัตลักษณ์ตนเอง ในชุมชนก็สื่อสารกันด้วยภาษามอญน้อยลงบุคลากรผู้เป็นห่วงในปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกันคิดเพื่อที่จะหาทางให้หลุดพ้นวิกฤตนี้ จึงได้จัดประชุมปรึกหารือกันในปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกคนเห็นว่าชุมชนต้องร่วมมือกันหาวิธีที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมมอญ ซึ่งเป็นการสงวนไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชาวมอญ โดยเริ่มต้นจากภาษาก่อน เพราะภาษาเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรม และเรื่องอื่นๆ ต่อไป 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์มอญที่ผ่านมา

-โครงการ “การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษามอญด้วยการสร้างวรรณกรรมสำหรับเยาวชนของชาวมอญ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี” (2549 - 2550)

- โครงการ “การอนุรักษ์ภาษามอญผ่านการเรียนการสอนโดยชุมชนมีส่วนร่วม”