Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง

ม้ง (แม้ว) จัดอยู่ในตระกูลภาษาม้ง-เมี่ยน โดยม้งในประเทศไทยอาศัยกระจัดกระจายกันอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ เช่น ในจังหวัดน่าน เชียงราย เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังพบหมู่บ้านม้งตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และแพร่ อีกด้วย

สำหรับม้งที่บ้านห้วยฮ่อม ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นั้น ได้มีการอพยพตามญาติ พี่น้องมาจากแต่ละจังหวัด รวมกันเป็นหมู่บ้านห้วยฮ่อม ปัจจุบันมีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 1,000 คน นับถือศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ส่วนมากคนม้งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน และรับจ้างทั่วไป

ชาวม้งที่บ้านห้วยฮ่อมยังมีการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของชาวม้งไว้ ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ปัญหาจะเกิดในกลุ่มเด็กและเยาวชนม้ง ที่เริ่มจะลืมประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง ภาษาพูดเริ่มไม่ชัดเจน ออกเสียงไม่ชัด เพี้ยน ชาวม้งบ้านห้วยฮ่อมคิดว่าปัจจุบันเด็กได้มีเรียนหนังสือในโรงเรียน ซึ่งในโรงเรียนมีการสอนภาษาไทย
หากมีการสร้างระบบตัวเขียนภาษาม้งด้วยตัวอักษรไทย จะสามารถทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาม้งได้ดีขึ้น ออกเสียงได้ชัดเจนขึ้น สามารถอ่านหนังสือภาษาม้งได้ สามารถเรียนรู้เรื่องราวความเป็นม้ง เช่น ประวัติความป็นมาของตนเอง ประเพณีและวัฒนธรรมม้งที่ดีงาม ฯลฯ

 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่ผ่านมา

- โครงการ “สืบทอดความเป็นม้งให้ลูกหลาน ผ่านการพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาม้งด้วยตัวอักษรไทย บ้านห้วยฮ่อม ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่”