Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเปิดเวทีชี้แจงโครงการกลุ่มชาติพันธุ์บีซู

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ชาวบีซูที่บ้านดอยชมภู ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดงานเปิดเวทีชี้แจงโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้ชุมชนได้รับทราบ โดยในการจัดงานเปิดเวทีในครั้งนี้ ชุมชนชาวบีซูในตำบลโป่งแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหลายหน่วยงานต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างยิ่ง ดังเห็นได้จากผู้เข้าร่วมการเปิดเวทีที่มาจากหลายภาคส่วน ทั้งปลัดอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนในชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพัฒนาชุมชน อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัย เจ้าหน้าที่เกษตร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หน่วยกู้ภัยชุมชน ทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ ชาวชุมชนบ้านดอยชมภูที่ให้ความสนใจ

บรรยากาศในงานเปิดเวทีชี้แจงโครงการวิจัยสู่ชุมชนครั้งนี้เป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่น โดยก่อนที่จะถึงช่วงที่เป็นพิธีการก็จะมีการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของชาวบีซู ทั้งด้านประวัติความเป็นมา ประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวบีซูให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักชาวบีซูมากขึ้น หลังจากนั้นจึงเป็นการเข้าสู่พิธีการงานเปิดเวทีชี้แจงโครงการโดยมี ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ต่อด้วยการชี้แจงรายละเอียดโครงการจากนายพิบูลชัย สวัสดิ์สกุลไพร และการเปิดเวทีเสวนาให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมงานในวันนั้นได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการอย่างทั่วถึง


เวทีชี้แจงโครงการในวันนั้นปิดลงด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันของผู้เข้าร่วม โดยมี "ลาบพริก" อาหารประจำกลุ่มชาติพันธุ์บีซู และ "จอผักกาด" เป็นอาหารเด่นสองชนิดในรายการอาหารวันนั้น พร้อม ๆ กับการแสดงฟ้อนสาวไหมของเด็กเล็กลูกหลานชาวบีซู และวงดนตรีพื้นเมืองสะล้อ ซอ ซึง ที่บรรเลงโดยชาวบีซูในบ้านดอยชมภูเอง

สำหรับโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชาวบีซูบ้านดอยชมภู ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีชื่อโครงการว่า “แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมบีซูที่เหมาะสมกับเด็กเล็กชาวบีซู บ้านดอยชมภู ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย” โครงการนี้นับว่าเป็นโครงการแรกที่ชาวบีซูจะได้ลงมือทำงานวิจัยด้วยตนเองอย่างจริงจัง และด้วยเนื้อหาของงานวิจัยที่น่าสนใจ ประกอบกับความตั้งใจของชาวบีซูบ้านดอยชมภู และแรงสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังที่เห็นได้จากการเปิดเวทีในครั้งนี้ จึงโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชาวบีซูจึงเป็นโครงการที่น่าจับตามองอีกโครงการหนึ่งที่น่าจับตามอง