Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์แสก

 

แสก เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่พูดภาษาในตระกูลไท-กะได ปัจจุบันชาวแสกอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอยู่ 4 หมู่บ้าน ใน จ.นครพนม คือ บ้านอาจสามารถ และบ้านไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครพนม ที่บ้านบะหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม และบ้านดอนสมอ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม มีจำนวนประชากรชาวแสกทั้ง 4 หมู่บ้าน ประมาณ 3,500 คน เฉพาะบ้านบะหว้าซึ่งปัจจุบันถือเป็นหมู่บ้านหลักของชาวแสก มีจำนวนประชากรแสก จำนวนประมาณ 2,000 คน

ปัจจุบันภาษาแสกถูกจัดเป็นหนึ่งในสิบห้ากลุ่มภาษาในภาวะวิกฤตใกล้สูญ เนื่องจากภาษาแสกนั้นมีใช้แต่เฉพาะภาษาพูดเท่านั้น ไม่มีภาษาเขียน ชาวแสกมีความกังวลว่าภาษาของตนจะสูญหายไป เนื่องจากโลก ภาษา และวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของชาวแสกในทุกๆ ด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ในหมู่บ้านจะยังพบว่ามีการใช้ภาษาแสกอยู่ในชุมชน ทั้งในกลุ่มผู้อาวุโส กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มเด็กและเยาวชน หากแต่พบปัญหาว่าในกลุ่มเด็กและเยาวชนนั้นมีความสามารถทางภาษาแสกเฉพาะด้านการฟัง สำหรับด้านการพูดเด็กและเยาวชนเริ่มพูดภาษาแสกน้อยลง และเมื่อพูดภาษาแสกก็จะออกเสียงผิดเพี้ยน ผิดความหมายไป การสื่อสารความหมายระหว่างกันก็จะไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาแสกในงานประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ที่ถึงแม้เด็กและเยาวชนแสกจะฟังออก แต่เริ่มจะไม่เข้าใจความหมายแล้ว
 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์แสกที่ผ่านมา

-โครงการ “แนวทางการจัดทำพจนานุกรมภาษาแสกฉบับชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาแสกบ้านบะหว้า ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม”