Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทดำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่พูดภาษาในตระกูลไทกลุ่มไทดำอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และมีชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ที่ต่างกันออกไป เช่น ลาวโซ่ง ไทยโซ่ง ลาวซงดำ ผู้ไทยดำ ไททรงดำ ไทโซ่งดำ แต่คำว่า “ไทดำ” จะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ถิ่นฐานเดิมของชาวไทดำนั้นอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท แต่ด้วยความระส่ำระสายจากการแย่งชิงอำนาจในพื้นที่จึงทำให้ชาวไทดำได้อพยพไปยังพื้นที่ต่าง ๆ หลายพื้นที่ มีทั้งไปไกลถึงอเมริกา แคนนาดา ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย รวมทั้งการอพยพมาอาศัยในพื้นที่ใกล้ ๆ เช่นในประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศไทย

เมื่อชาวไทดำเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในหลายพื้นที่ รวมทั้งในเขตของบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ชาวไทดำอาศัยอยู่ในบ้านเรือนใต้ถุนสูงมุงด้วยหญ้าไพ มีไม้ซางเป็นพื้น และมีจั่วหลังคาเป็นรูปเขาควาย ในด้านของศาสนาและความเชื่อ ชาวไทดำจะนับถือ “แถน” ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีอำนาจลึกลับเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล ดังนี้แล้วในการดำเนินชีวิต การทำประเพณีหรือพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวไทดำจึงมักจะเกี่ยวข้องกับแถนทั้งสิ้น

ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดเป็นกลุ่มไทดำที่ยังรักษาเอกลักษณ์ด้านภาษา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ อาหาร และเครื่องแต่งกายไว้ได้อย่างดี ภายในหมู่บ้านมีศูนย์วัฒนธรรมเป็นแหล่งการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแหล่งเผยแพร่ชาวไทดำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทดำต่อเนื่องมาหลายปี 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำที่ผ่านมา

- โครงการ “แนวทางการฟื้นฟูภาษาไทดำ โดยการพัฒนาเครื่องมือทางภาษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทดำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย”