Menu
เกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มชาติพันธุ์
รายงานลงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
REงานวิจัย
เกี่ยวกับเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานข้อความ
......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร

 

 

ญัฮกุร คนดง หรือชาวดง เป็นกลุ่มชนดั้งเดิมของชาวเอเชียอาคเนย์
พบอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์
ภาษาพูดจัดอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ

ปัจจุบันมีชาวญัฮกุรอยู่ประมาณ 6,000 คน และยังคงมีการใช้ภาษาญัฮกุร
ในชีวิตประจำวันอยู่บ้างโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ แม้ว่าในปัจจุบันพื้นที่ที่ชาวญัฮกุรอยู่จะถูกความเจริญทางเทคโนโลยี การสื่อสาร พัฒนาชนบท การคมนาคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเข้ามาคุกคามแต่ชาวญัฮกุรในจังหวัดชัยภูมิ กลับมีแนวคิดที่จะธำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้ อาศัยความสัมพันธ์ที่เคยมีมาเป็นเครื่องปลูกฝังความเป็นตัวตนในหมู่บ้านเดียวกัน โดยมีการจัดตั้ง “เครือข่ายญัฮกุร” ขึ้นเมื่อปี 2543 ทำกิจกรรมด้านออมทรัพย์ เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มีการจัดประชุมและจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้ชาวบ้านในเครือข่ายเข้ามาร่วมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหลังจากดำเนินงานไปได้ 3 ปี ก็มีผลทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างแกนนำชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ เกิดความสามัคคีและความเข้าใจกันมากขึ้น นอกจากนี้กรรมการเครือข่ายญัฮกุรบางส่วน ยังได้ร่วมงานกับนักภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้มีการพัฒนาระบบเขียนภาษาญัฮกุรเสร็จสมบูรณ์เบื้องต้นแล้ว

เมื่อชาวญัฮกุรมีตัวเขียนภาษาของตนเองแล้ว ชาวญัฮกุรได้ใช้ระบบเขียนที่มีอยู่ในการสืบทอดภาษาและภูมิปัญญาของตนเองต่อไป รวมถึงได้นำเอากระบวนการฟื้นฟูภาษาที่ได้รับจากการทำงานร่วมกับ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียน ก่อให้เกิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชาวญัฮกุรอีกมากมายหลายลักษณะและหลายโครงการทั้งการนำ
ภาษาญัฮกุรเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนการใช้ภาษาญัฮกุรเพื่อการคัดกรองเด็กนักเรียนที่มีปัญหาและการฟื้นฟูภูมิปัญญาจากป่าโคกคาวเปรียงซึ่งเป็นป่าที่มีความผูกพันกับชาวญัฮกุรในอำเภอเทพสถิตมาหลายชั่วอายุคน

 
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรที่ผ่านมา

- โครงการ “พัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมท้องถิ่นญัฮกุร ต.นายางกลัก ต.บ้านไร่ และ ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (2548 - 2549)

- โครงการ “แนวทางการจัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับเด็กชาติพันธุ์ (ญัฮกุร) อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ” (2549 - 2550)

- โครงการ “กระบวนการและแบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์และแนวทางในการช่วยเหลือด้วยภาษาท้องถิ่นโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ”

- โครงการ “ศึกษาแนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นภาษาญัฮกุรของโรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ”

- โครงการ “กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้จากป่าชุมชนโคกคาวเปรียงด้วยภาษาญัฮกุร เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดสู่ลูกหลานชาวญัฮกุร บ้านวังอ้ายโพธิ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ”