SEAMEO สนับสนุนให้กระทรวงศึกษาธิการธิการและมหาลัยมหิดล ร่วมกันจัดการประชุมปฏิบัติการ "การฝึกอบรมกลวิธี

การสอนแบบทวิภาษาในประเทศไทย" เมื่อวันที่ 20-22 เดือนธันวาคม 2553 ณ โรงแรมทองเพกา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่ออบรมกลวิธีการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ/พหุภาษา ในประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ/พหุภาษา การสาธิตและฝึกอบรมกลวิธีการสอน

โดยใช้ภาษาท้องถิ่น (ภาษาแม่) นวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบทวิ/พหุภาษาในประเทศไทย กลวิธีการสอน

ภาษาที่ 2 (ทักษะการฟัง-พูด โดยการตอบสนองต่อคำสั่งด้วยการปฏิบัติ) รวมทั้งกระบวนการเชื่อมโยงจากภาษาถิ่น

(ภาษาแม่) สู่ภาษาราชการ เพื่อให้เห็นภาพการใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้สู่ภาษาประจำชาติ

หรือภาษาราชการนั่งเอง ดูประมวลภาพคลิกเลย...