แผน 1 การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม แบบบูรณาการสู่ 8 กลุ่มสาระ และการใช้โครงงานวิจัยเป็นฐาน

สำหรับ ตัวแทนครู 8 กลุ่มสาระ (ปราชญ์ชุมชนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3

ปฏิทินวัฒนธรรมเกาะลันตา

แผนการจัดการเรียนรู้ และใบกิจกรรม

หนังสือเล่มยักษ์

นิทานภาพ