นิทานภาษาอูรักลาโวยจ

(คลิกที่รูปภาพเพื่อดูหนังสือเล่มเล็ก)

จัดระดับตามความยากง่ายของเนื้อหาและภาษาที่ใช้
แบ่งเป็น 5 ระดับ
ระดับที่ 1 สำหรับเด็กอนุบาล - ประถม 1
ระดับที่ 2 สำหรับเด็กประถมต้น (ป.1-ป.3)
ระดับที่ 3 สำหรับเด็กประถมต้นถึงประถมปลาย (ป.1-ป.6)
ระดับที่ 4 สำหรับเด็กประถมปลายถึงมัธยมต้น
ระดับที่ 5 สำหรับเด็ก เยาวชน และเจ้าของภาษาที่เป็นชาวอูรักลาโวยจ

เป้าหมายและจุดประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียนเห็นความเป็นต้นแบบการสอนของครู
 2. เพื่อเน้นกระบวนการอ่านร่วมกัน
 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการคาดเดาเรื่องและคำ
 4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับคำ
 5. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ความหมายของภาพ
 6. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการจินตนาการเรื่องเล่า

วิธีการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก

 1. ครูแนะนำเรื่องที่จะอ่านในวันนี้  โดยให้เด็กดูภาพหน้าปกและสนทนาเกี่ยวกับภาพหน้าปก พร้อมทั้งถามเด็กเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน
 2. ครูให้เด็กดูภาพและพูดคุยเกี่ยวกับภาพ  หลังจากนั้นครูก็อ่านเรื่องให้นักเรียนฟังทีละหน้า
 3. ครูอ่านเรื่องทั้งหมดอีกครั้ง โดยไม่ต้องให้เด็กพูดเกี่ยวกับรูปภาพ
 4. หลังจากที่ครูอ่านเรื่องจบแล้ว  ครูให้เด็กเล่าเรื่องกลับโดยใช้ภาษาตามความเข้าใจของตนหรือครูตั้งคำถาม เช่น ชอบเรื่องนี้หรือไม่? ทำไม? เป็นต้น
 5. ครูอ่านเรื่องพร้อมเด็ก/อ่านพร้อมอาสาสมัคร
 6. ครูสุ่มเลือกให้เด็กออกมาอ่านเอง (โดยให้เด็กเลือกอ่านหน้าใดก็ได้)        
 7. ครูอ่านพร้อมนักเรียนทั้งห้อง
 8. ครูให้เด็กคิดเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ (Theme) หรือใกล้เคียงกับเรื่องที่ครูเล่า
 9. ครูแจกกระดาษให้เด็ก
 10. ครูให้เด็กเขียนเรื่องราวของตนลงในกระดาษ ซึ่งเด็กสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือหรือรูปตามจินตนาการของตนก็ได้
 11. ครูแบ่งกลุ่มเด็ก แล้วให้เด็กเล่าเรื่องของตนให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง
 12. ครูให้เด็กออกมาเล่าเรื่องของตนหน้าชั้น (ถ้ามีเวลา)