แบบเรียนอ่านเขียนภาษาถิ่น

แบบเรียนอ่านเขียน คือ แบบเรียนซึ่งใช้สอนเสียงที่มีในภาษาหนึ่งๆ ช่วยให้ผู้อ่านคุ้นเคยกับตัวอักษรและเรียนรู้ความหมายของข้อความจากตัวอักษรเหล่านั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ตัวอักษรจากข้อความซึ่งสัมพันธ์กับเสียง เพราะตัวอักษรรวมกันเป็นคำและแต่ละคำมีความหมาย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ แบบเรียนอ่านเขียนภาษาถิ่น (L1 Primer) แบบเรียนเชื่อมโยงหรือแบบเรียนถ่ายโอน (Transfer primer) และแบบเรียนภาษาไทย (Thai primer)

ประโยชน์ของการใช้สื่อแบบเรียนอ่านเขียน
เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับตัวอักษรในระบบตัวเขียนของตนเอง โดยใช้แบบเรียนอ่านเขียนภาษาถิ่นเป็นสื่อซึ่งเน้นความถูกต้องในระบบภาษา ทำให้นักเรียนสามารถประสมตัวอักษรเป็นคำใหม่ ประสมคำเป็นประโยคได้ และสามารถเขียนได้จากความคิดและคำพูดของตนเอง นับว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้กับเด็ก