สื่อการสอน

สื่อการสอนสำหรับภาษากลุ่มชาติพันธุ์ เป็นส่วนหนึ่งจากการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมด้วยการสร้างระบบเขียน และจากโครงการวิจัยทวิ-พหุภาษาฯ เพื่อช่วยให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เรียนรู้ภาษาตนเองหรือภาษาแม่ได้ง่าย รวมทั้งยังเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเอง สื่อการเรียน-สอนภาษาถิ่นมีรูปแบบที่น่าสนใจ และมีเทคนิคที่ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรุ้ภาษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ