เอกสารเผยแพร่

(คลิกที่รูปภาพ เพื่อชมภาพใหญ่ หรือ ดาวน์โหลด)

The Center for Documentation and Revitalisation of Endangered Languages and Cultures

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

Patani Malay-Thai

เอกสารอื่น ๆ

เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานและเครือข่าย ที่ทำงานร่วมกับศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

ภาษา 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

 
โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: 

โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ผู้แต่ง ยูนิเซฟ ประเทศไทย และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

For English version   Bridge to a Brighter Tomorrow: The Patani Malay-Thai Multilingual Education Programme