เสื้อพ็อก

เป็นเสื้อที่ผู้หญิงญัฮกุรนิยมตัดเย็บใส่เองนับมาตั้งแต่อดีต จะนิยมซื้อผ้าสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำจากตลาด ตัดเป็นคอวีทั้งหน้าและหลัง สร้างลวดลายด้วยด้ายสีต่าง รอบคอเสื้อ และรอบแขน ประกอบไปด้วย ลายโซ่ ลายจุด ลายถักตะแกรง ยังมีลายด้านหลังเสื้อที่ปักด้ายหลายสี และปล่อยด้ายยาวทิ้งไว้ ส่วนขอบเอวช่วงล่างมักจะต่อด้วยผ้าสีแดงกว้าง 1 นิ้ว มาเย็บติดกับชายเสื้อรอบลำตัว เสื้อพ็อกนับเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวญัฮกุรด้วยผ้าพื้นสีดำแต่งเติมลวดลายเล็กน้อย นุ่งคู่กับผ้านุ่งสีแดง สีม่วง หรือสีเขียว หากมีงานสำคัญหรือไปวัดจะมีผ้าคล้องไหล่อีกผืนหนึ่ง

อ้างอิง

  1. พนม จิตรจำนงค์ และ ห่าม เศรษฐกุญชร (บรรณาธิการ). (2556). ปา?พั่ก นั่งเดิม คอง ญัฮกุร ตามรอยภาษา ประเพณี วัฒนธรรมชาวญัฮกุร. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยมหิดล.
  2. อนันต์ ลิมปคุปตถาวร และคณะ. (2549). ญัฮกุร มอญโบราณแห่งเทพสถิต. กรุงเทพฯ: บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด.
  3. อภิญญา บัวสรวง และ สุวิไล เปรมศรีรัตน์. (2541). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ ญัฮกุ้ร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด.