สำนวนสุภาษิต

สำนวนและสุภาษิตเป็นถ้อยคำที่มีความสละสลวยตามแต่ละภาษา มีจุดประสงค์ในการสั่งสอนค่านิยมที่ดีตามแนวทางของแต่ละวัฒนธรรม การบันทึกสำนวนสุภาษิตด้วยภาษาท้องถิ่นนอกจากจะช่วยในการสืบทอดภาษาให้คงอยู่แล้วยังเป็นคำสอนทางวัฒนธรรมที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไปได้

สำนวนชาวอาข่า

สำนวนชาวอาข่า บ้านแม่สะแลป ที่ผู้อาวุโสใช้เป็นคำสอนลูกหลาน
โดย นาย อาจ่า เวยื่อ อายุ 86 ปี
ภาพคนพูดและเนื้อหาจากหนังสือ

อ้างอิง

  1. ทีมวิจัยชุมชนชาวอ่าข่า บ้านแม่สะแลป ต.แม่สะลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย. รวบรวมคำศัพท์ นิทาน ประวัติศาสตร์ของชาวอาข่า บ้านแม่สะแลป. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต.