หนังสือ (Books)

สื่อสิ่งพิมพ์จากผลงานวิจัยและจัดพิมพ์โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

รวมบทความทวิ-พหุภาษาศึกษาในประเทศไทย

แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย

เสียงสุดท้ายในความทรงจำ Last speakers

เลอซอมแล เลอเวือะ

รักษ์ครัวช์อง

การทอผ้าไหมชาวกูย

อารีปาจัก อูรักลาโวยจ

คู่มือระบบเขียนภาษาอูรักลาโวยจ

ทำในสิ่งที่ชอบ

เรื่องราวของชาวมอแกน

ยาของชาวมอแกน

ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของบีซู

ต้นไม้ของคนโทรฺ

รวบรวมคำศัพท์ นิทาน ประวัติศาสตร์ของชาวอาข่า