โครงการวิจัย

โครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย – มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

  • หัวหน้าโครงการ: สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ

  • สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นและศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ระยะเวลา: พ.ศ. 2553

โครงการวิจัย “การศึกษาความรู้ชาวชองเรื่องพืชคลุ้ม-คล้า (รุ่นทาก-รุ่นเชอ) โดยใช้ภาษาชองเป็นแนวทางในการศึกษา”

  • หัวหน้าโครงการ: นายมณเฑียร พัฒเสมา  และคณะ

  • สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ระยะเวลา: พ.ศ. 2548 – 2551

โครงการวิจัย “การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นภาษาชอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.คลองพลู และต.ตะเคียนทอง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี”

  • หัวหน้าโครงการ: นายสุรพล ไชยพงษ์  และคณะ

  • สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ระยะเวลา: พ.ศ.2551-2552