ฉากภาพวัฒนธรรม (Cultural scene)

ฉากภาพวัฒนธรรม เป็นสื่อสำหรับการฝึกให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น และฝึกการโต้ตอบ และสิ่งที่สำคัญคือ ฝึกให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา โดยเฉพาะทักษะการพูดและการฟัง ใช้กลวิธีในการตั้งคำถามปลายเปิด – ปลายปิด โดยยึดหลักการตั้งคำถาม ครอบคลุมแนวคิดของ Bloom’s Taxonomy คือ รู้ / จำได้, เข้าใจ, นำไปใช้,  วิเคราะห์, ประเมินค่า, สร้างสรรค์

เป้าหมายและจุดประสงค์
เพื่อฝึกและกระตุ้นการใช้ความคิด / การวิเคราะห์ของเด็ก เพื่อเพิ่มพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กโดยเฉพาะทักษะทางด้านการพูดของเด็กนักเรียน

วิธีการจัดกิจกรรม

  1. ครูชี้ไปที่รูปภาพใหญ่ และชวนให้นักเรียนคิดถึงหน่วยการเรียนรู้ประจำสัปดาห์
  2. นักเรียนตอบคำถามของครู เช่น ภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไร อยู่ที่ไหน
  3. ครูถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับภาพในส่วนที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ประจำสัปดาห์
  4. นักเรียนตอบคำถามปลายเปิดของครู
  5. นักเรียนตอบคำถามสุดท้าย นักเรียนชอบอะไรที่สุดเกี่ยวกับภาพนี้

 

Cultural scene – Melayu 1: ฉากภาพวัฒนธรรมมลายู1 เป็นฉากภาพวัฒนธรรมในชุมชนที่คนส่วนใหญ่พูดภาษามลายูปาตานี ในภาพมีทั้งเรื่องศาสนา และวิถีชีวิต เป็นบรรยากาศที่นักเรียนพบเจอเป็นปกติในทุก ๆ วัน

Cultural scene - Melayu 1: ฉากภาพวัฒนธรรมมลายู1 เป็นฉากภาพวัฒนธรรมในชุมชนที่คนส่วนใหญ่พูดภาษามลายูปาตานี ในภาพมีทั้งเรื่องศาสนา และวิถีชีวิต เป็นบรรยากาศที่นักเรียนพบเจอเป็นปกติในทุก ๆ วัน

Cultural scene – Melayu 2: ฉากภาพวัฒนธรรมมลายู2 เป็นฉากภาพวัฒนธรรมในชุมชน เน้นที่วิถีชีวิตบริเวณรอบบ้าน

Cultural scene - Melayu 2: ฉากภาพวัฒนธรรมมลายู2 เป็นฉากภาพวัฒนธรรมในชุมชน เน้นที่วิถีชีวิตบริเวณรอบบ้าน

Cultural scene – Melayu 3: ฉากภาพวัฒนธรรมมลายู3 เป็นฉากภาพวัฒนธรรมที่ควบรวมความโดดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของภูมิภาค ทั้งยังแฝงถึงวิถีชีวิตทั่วไป จะเห็นได้จากมัสยิด การเลี้ยงนก ทะเล โรงเรียน การแต่งกาย เป็นต้น

Cultural scene - Melayu 3: เป็นฉากภาพวัฒนธรรมที่ควบรวมความโดดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของภูมิภาค ทั้งยังแฝงถึงวิถีชีวิตทั่วไป จะเห็นได้จากมัสยิด การเลี้ยงนก ทะเล โรงเรียน การแต่งกาย เป็นต้น

Cultural scene – Chong 1: ฉากภาพวัฒนธรรมชอง1 เป็นฉากภาพวัฒนธรรมที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและอาชีพหลักของชุมชนชองในจังหวัดจันทบุรี

Cultural scene - Chong 1: ฉากภาพวัฒนธรรมชอง1 เป็นฉากภาพวัฒนธรรมที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและอาชีพหลักของชุมชนชองในจังหวัดจันทบุรี