สื่อการสอนอื่นๆ

การเล่าเรื่องผลัด (Relay Stories)
การเล่าเรื่องผลัดเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการคิดและโต้ตอบโดยใช้ภาษาในระยะเวลาจำกัดและพูดภายในประเด็นที่กำหนดไว้ ซึ่งควรเริ่มต้นด้วยเรื่องง่ายๆ สำหรับนักเรียนก่อน

การเล่าเรื่องผลัดมี 2 รูปแบบ คือ

  1.  การเล่าเรื่องผลัดแบบปฏิเสธ  โดยเปลี่ยนแปลงชื่อวัตถุหรือจำนวนวัตถุ การเล่าเรื่องผลัดแบบปฏิเสธ ควรเป็นสิ่งของที่นักเรียนรู้จักดีและชื่นชอบ เช่น ให้นักเรียนพูดว่าชอบกินผลไม้ (หรืออาหาร หรือชอบสัตว์) อะไรบ้างทีละคน จากนั้นรอบต่อไปจึงให้เพิ่มจำนวนผลไม้ และบอกให้นักเรียนพูดปฏิเสธก่อนจะพูดข้อความถัดไป

  2.  การเล่าเรื่องผลัดแบบต่อเนื่องตามลำดับเวลาหรือเหตุการณ์ ควรเป็นเรื่องราวที่นักเรียนรู้ลำดับเหตุการณ์ดีอยู่แล้ว เช่น “เราแต่งชุดนักเรียนอย่างไร ใส่อะไรก่อน-หลัง เริ่มบอกครูทีละคนโดยไม่ให้ซ้ำกันนะ” หรือ “ตั้งแต่ตื่นนอนจนมาถึงโรงเรียนหนูทำอะไรบ้าง บอกครูทีละคนไม่ให้ซ้ำกันนะ” จากนั้นอาจเพิ่มความยากโดยกำหนดว่า “นักเรียนที่พูดเป็นคนสุดท้ายต้องใส่รองเท้าพอดีนะ หรือ คนสุดท้ายต้องเดินทางมาถึงโรงเรียนพอดีนะ” เป็นต้น

เป้าหมายและจุดประสงค์

  1. ฝึกและพัฒนาทักษะด้านภาษา (การใช้ประโยคบอกเล่าและปฏิเสธ)
  2. ฝึกทักษะสมองด้านการจัดลำดับเหตุการณ์และเวลา
  3. ฝึกแต่งเรื่องราวร่วมกัน
  4. ฝึกการใช้จินตนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะ