นิทานสองภาษา

นิทานเล่มเล็ก แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอูรักลาโวยจ

หนังสือขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาทักษะอ่าน-เขียน และส่งเสริมให้เด็กเป็นนักอ่าน

มีจุดประสงค์ให้นักเรียนเข้าถึงหนังสือนิทานที่หลากหลายประเภท มีเนื้อหาและภาพที่น่าสนใจ และอ่านเข้าใจง่าย

นิทานแปลจากภาษาไทยยังทำให้เด็กเข้าใจวัฒนธรรมอื่น ๆ ด้วยภาษาอูรักลาโวยจของตัวเอง