• รางวัลที่ได้รับ ปี 2553

  รางวัลวิจัยเด่นด้านวิจัยและพัฒนาประจำปี 2553 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จาก โครงการ “การจัดการศึกษาแบบทวิภาษาฯ (ไทย – มลายูถิ่น) สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” รางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น จากการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการวิจัย “การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาในกลุ่มที่ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต” ของ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติโดย เรื่อง “สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  Continue reading
 • รางวัลที่ได้รับ ปี 2551

  รางวัล “ผู้ชนะเลิศด้านปฏิบัติการภาษาในภาวะวิกฤต (Winner of the Endanger language Award 2008) โดย Comité International Permanent des Linguistes มอบให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

  Continue reading
 • รางวัลที่ได้รับ ปี 2549

  รางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา” โดย สภาวิจัยแห่งชาติ มอบให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

  Continue reading
 • รางวัลที่ได้รับ ปี 2547

  รางวัลโครงการวิจัยเด่นประจำปี 2547 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จากโครงการ “การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาชอง”

  Continue reading

Post Categories