• รางวัลที่ได้รับ ปี 2559

  รางวัล The UNESCO King Sejong Literacy Prize 2016 เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ โดย องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) จาก โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้” รางวัลโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับอำเภอ ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้าน การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น…


  Continue reading
 • รางวัลที่ได้รับ ปี 2558

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มอบให้แก่ ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัล “100 ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี พ.ศ.2558 ในด้านการศึกษาและสื่อมวลชน จาก มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มอบให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ …


  Continue reading
 • รางวัลที่ได้รับ ปี 2555

  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี โดย สภาวิจัยแห่งชาติ จาก โครงการการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาฯ (ไทย – มลายูถิ่น) สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รางวัลวิจัยเด่น ประจำปี 2555 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดโครงการวิจัย “การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมเขมรถิ่นไทย” รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านการเล่านิทานพื้นบ้าน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 มอบให้แก่ ด.ญ.นูรซาฮีดา แวหะยี นักเรียนทวิภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


  Continue reading
 • รางวัลที่ได้รับ ปี 2554

  รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี 2554 โดย สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มอบให้แก่ ครูศิริพร หมั่นงาน หัวหน้าโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความยุ่งยากทางการเรียนรู้ด้วยภาษาญัฮกุร รางวัล “หมู่บ้านมั่งมีศรีสุขแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ในระดับอำเภอปราสาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับจังหวัดสุรินทร์ โดยกระทรวงมหาดไทย มอบให้แก่ หมู่บ้านเขมรถิ่นไทยบ้านโพธิ์กอง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อระดับปฐมวัย ในงานมหกรรมชบาเบ่งบาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต…


  Continue reading
 • รางวัลที่ได้รับ ปี 2553

  รางวัลวิจัยเด่นด้านวิจัยและพัฒนาประจำปี 2553 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จาก โครงการ “การจัดการศึกษาแบบทวิภาษาฯ (ไทย – มลายูถิ่น) สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” รางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น จากการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการวิจัย “การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาในกลุ่มที่ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต” ของ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติโดย เรื่อง “สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


  Continue reading
 • รางวัลที่ได้รับ ปี 2551

  รางวัล “ผู้ชนะเลิศด้านปฏิบัติการภาษาในภาวะวิกฤต (Winner of the Endanger language Award 2008) โดย Comité International Permanent des Linguistes มอบให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์


  Continue reading
 • รางวัลที่ได้รับ ปี 2549

  รางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา” โดย สภาวิจัยแห่งชาติ มอบให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์


  Continue reading
 • รางวัลที่ได้รับ ปี 2547

  รางวัลโครงการวิจัยเด่นประจำปี 2547 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จากโครงการ “การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาชอง”


  Continue reading