บุคลากร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

ประธานศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต