แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์สื่อดิจิทัล MTB-MLE & ICE

แบบฟอร์มนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้สื่อการเรียนการสอน สำหรับโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (MTB-MLE & ICE) เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นของผู้ใช้สื่อไปพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป

นโยบายและจุดประสงค์

  1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์
    โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ (Mother Tongue-Based Multilingual and Intercultural Education in Koh Lanta – MTB-MLE & ICE) จัดทำโดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนโดย Pestalozzi Children’s Foundation
  2. โครงการฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ และประเมินผลความสนใจในการใช้สื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบทวิ-พหุภาษา โดยจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่กรอกแบบฟอร์มหรือจนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ
  3. โครงการฯ ขอติดตามผลจากการนำสื่อดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ ตามอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ หรือหากท่านสนใจแบ่งปันประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากผลงาน สามารถส่งหาเราได้ที่ e-mail : langrevival.th@gmail.com


คลิก ... เพื่ออ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล