แผน 1 การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม

แบบบูรณาการสู่ 8 กลุ่มสาระ และการใช้โครงงานวิจัยเป็นฐาน

ปฏิทินวัฒนธรรมเกาะลันตา

ปฏิทินวัฒนธรรมเกาะลันตา

ปฏิทินวัฒนธรรมตามกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนบ้านหลังสอด โรงเรียนทุ่งวิทยพัฒน์ โรงเรียนบ้านโละใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองโตนด

ปฏิทินวัฒนธรรมตามกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนบ้านคลองนิน โรงเรียนบ้านคลองหิน โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง

ปฏิทินวัฒนธรรมตามกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนบ้านสังกาอู้ โรงเรียนบ้านพระแอะ โรงเรียนวัดเกาะลันตา โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ โรงเรียนบ้านเกาะปอ