แผน 1 การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม

แบบบูรณาการสู่ 8 กลุ่มสาระ และการใช้โครงงานวิจัยเป็นฐาน

นิทานภาพ

บาติกลันตา

หาหอยตีติบ

การประมง

สามล้อพาเพลิน

ฮารีรายา

กะปิลันตา

การทำข้าวเม่า

ทำปลาเค็ม

ปลูกข้าว

ปลาเค็ม

นอนหาด