แผน 2 การพัฒนาทักษะภาษาไทย

เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับเด็กปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 1

นิทานภาพ

เที่ยวทะเล

ปลูกข้าว

ลอยเรือ

วางไซปลา

การแต่งกายของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ

กิจวัตรประจำวัน

ไปโรงเรียน

ทำปลาเค็ม

กะปิลันตา

บาติกลันตา