แผน 2 การพัฒนาทักษะภาษาไทย

เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับเด็กปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเล่มเล็ก

เมียว ซามา บูตัด

กูมอง ซามา กูเละ ซีโปยจ มาตาเลอมู

ตาล ซามา ลูกโป่ง

เซอมอยจ มีระฮ ซามา เซอมอยจ ฮีตับ

กรา ยฺางัน ตูปัย

ฟิว ซามา แระกีฺแระ จัยจ มีระฮ

มาทู ราเยฺด

เกอบาว ยฺางัน บูรก ปูโยะฮ

เกอตับ มีระฮ ซามา เกอตับ ดาโวะ

ปะจอม ซามา มิ

เปง ซามา ปะ ตานัม ตาโระ

แยะ บวยจ ลาโวะ มาเซด