แผน 3 การพัฒนาทักษะภาษาอูรักลาโวยจ

ไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับประถมศึกษาในเกาะลันตา

หนังสือเล่มยักษ์

แจซีลน บายฺะ กฺู กีลิก ปูเลา

บังทิน ซามา นานะ กีลากี เดอเบะ มูกัยจ

อานะ เกอตับ นา ปี โรงเรียน

มินู เบอลา เมียว

แยะ เบรียด

อีติ ยฺางัน ฮายับ

อังเปา บาเยฺอ กาจะ แระกีฺแระ

อน เซอมีญา เจอเดะ

บูลัด ซาเกะ

ปี ญาโตะ ซีโปยจ

ปู อูซิ อาเย ฮูยฺัด

ผอม บายฺะ กฺู ญาแญะ ฮูตัด