แผน 3 การพัฒนาทักษะภาษาอูรักลาโวยจ

ไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับประถมศึกษาในเกาะลันตา

หนังสือเล่มยักษ์

บูลัดซาเกะ

จาทิน ซามา นานะ กีลากี เตอเบะ มูกัยจ

แจซีลน บายฺะ กฺู กีลิก ปูเลา

อานะ เกอตับ นะ ปี โรงเรียน

เคอนัม มูปัยจ มูปัยจ

มินู เบอลา เมียว

แยะ เบรียด

อีติ ยฺางัน ฮายับ

อังเปา บาเยฺอ กาจะ แระกฺีแระ

อน เซอมีญา เจอเดะ

ปี ญาโตะ ซีโปยจ

ผอม บายฺะ กฺู ญาแญะ ฮูตัด

ปู อูซิ อาเย ฮูยฺัด

ปี ยฺาลัด อูซิ บรี ซูกา ฮาตี

นานะ เลอมะ ซูกา เตอเบะอูรัยจ

มากุง เญอลับ ลัฮัยจ การัก

บวยจ กระทง

แจ ชูนิด ปี ตีโนะ ปูเลา เปอไหง

ปี อูซิ อาเย เดะ ปูเลา เบอซี

โตะ บูรก