แผน 3 การพัฒนาทักษะภาษาอูรักลาโวยจ

เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับเด็กปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเล่มเล็ก

เมียว ซามา บูตัด

บูรกฮาตี เดอมิ ซามา บารัก มากัด อูซิ

กูมอง ซามา กูเละ ซีโปยจมาตาเลอมู

ตาล ซามา ลูกโป่ง

เซอมอยจ มีระฮ เซอมอยจ ฮีตับ บาวา เซอบะ

กรา ยฺางัน ตูปัยฮ

บรวก เดอมิ

ฟิว ซามา แระกีฺแระ จัยจ มีระฮ

มาทู ราเยด

เกอบาว ยฺางัน บูรก ปูโยะฮ

เกอตับมีระฮ ซามา เกอตับดาโวะ

กุงนาง รีกฺะ อานะ อีกัด