แผน 3 การพัฒนาและขยายผลการสอนภาษาอูรักลาโวยจไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับประถมศึกษาในเกาะลันตา

สำหรับ ตัวแทนครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาตอนต้น