พันธกิจ

 

ด้านการพัฒนาองค์ความรู้

เพื่อศึกษาและบันทึกภาษาวัฒนธรรมที่อยู่ในภาวะวิกฤต

  • ร่วมทำงานกับชุมชนภาษาในภาวะวิกฤตต่างๆ ในประเทศไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • พัฒนาวิธีการบันทึกและเก็บรวบรวมภาษาในรูปสื่อดิจิตอล

 

ด้านการใช้ประโยชน์จากความรู้

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนภาษาในภาวะวิกฤต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูภาษา

  • ฝึกระบบตัวเขียนของภาษาในการพัฒนาระบบตัวเขียนในกลุ่มที่ไม่มีระบบตัวเขียนหรือพัฒนาระบบเขียนเพื่อเชื่อมโยงสู่ระบบอักษรดั้งเดิม
  • ในชุมชนหลายภาษา ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาแม่ร่วมกับภาษาราชการในระบบการศึกษา

 

การเผยแพร่ความรู้

เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนเพื่อให้เกิดประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับภาษาในภาวะวิกฤตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาในภาวะวิกฤต และความหลากหลายทางด้านภาษาในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์
  • ในชุมชนหลายภาษา ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาแม่ร่วมกับภาษาราชการในระบบการศึกษา