รางวัล

 • รางวัลที่ได้รับ ปี 2547

  รางวัลโครงการวิจัยเด่นประจำปี 2547 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จากโครงการ “การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาชอง”

  Read more
 • รางวัลที่ได้รับ ปี 2549

  รางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา” โดย สภาวิจัยแห่งชาติ มอบให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

  Read more
 • รางวัลที่ได้รับ ปี 2551

  รางวัล “ผู้ชนะเลิศด้านปฏิบัติการภาษาในภาวะวิกฤต (Winner of the Endanger language Award 2008) โดย Comité International Permanent des Linguistes มอบให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

  Read more

Volunteers 2014-2015

 • Elisa Noël
 • Alessandra Rossetti
 • Mark Hopkins
 • Nándor Hegyesi
 • Tristan Thomsen
 • David Guzman
 • Raphael Gruber
 • Zoé Girard
 • Ellen Verstraete
 • Aaron Durey
 • Lucas De Wilde
 • 女 司马