นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ (Mother Tongue-Based Multilingual and Intercultural Education in Koh Lanta – MTB-MLE & ICE) จัดทำโดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนโดย Pestalozzi Children’s Foundation

โครงการฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ และประเมินผลความสนใจในการใช้สื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบทวิ-พหุภาษา โดยจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่กรอกแบบฟอร์มหรือจนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ

หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ email: langrevival.th@gmail.com