แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.สังกาอู้ ร.ร.บ้านพระแอะ ร.ร.วัดเกาะ ร.ร.ชุนชนบ้านศาลาด่าน
1 file(s) 11 downloads
แผน1 ICE January 15, 2024
ใบกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.สังกาอู้ ร.ร.บ้านพระแอะ ร.ร.วัดเกาะ ร.ร.ชุนชนบ้านศาลาด่าน
1 file(s) 2 downloads
แผน1 ICE January 15, 2024
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.บ้านหลังสอด ร.ร.บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ ร.ร.บ้านโล๊ะใหญ่ ร.ร.ชุนชนบ้านคลองโตนด
2 file(s) 4 downloads
แผน1 ICE January 10, 2024
ใบกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.บ้านหลังสอด ร.ร.บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ ร.ร.บ้านโล๊ะใหญ่ ร.ร.ชุนชนบ้านคลองโตนด
1 file(s) 1 download
แผน1 ICE January 15, 2024
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.บ้านศาลาด่าน ร.ร.บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ ร.ร.บ้านโล๊ะใหญ่ ร.ร.ชุนชนบ้านคลองโตนด
1 file(s) 1 download
แผน1 ICE January 10, 2024
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ร.ร.บ้านคลองนิน ร.ร.บ้านคลองหิน ร.ร.บ้านเจ๊ะหลี ร.ร.บ้านทุ่งหยีเพ็ง ร.ร.บ้านเกาะปอ
1 file(s) 1 download
แผน1 ICE January 10, 2024
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ชั้น ป.4
1 file(s) download
แผน1 ICE January 15, 2024
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ชั้น ป.5
1 file(s) 1 download
แผน1 ICE January 15, 2024
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ชั้น ป.6
1 file(s) 2 downloads
แผน1 ICE January 15, 2024
รวมใบกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน ระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา ภาคเรียนที่ 2
1 file(s) 1 download
แผน1 ICE January 15, 2024
แผนการจัดประสบการ์ณปฐมวัย แบบบูรณาการความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่เกาะลันตา
1 file(s) download
แผน1 ICE January 10, 2024
รายการสื่อประกอบแผนการเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะลันตา
1 file(s) 3 downloads
แผน1 ICE January 10, 2024
ปฎิทินวัฒนธรรมเกาะลันตา
1 file(s) 7 downloads
January 10, 2024
บาติกลันตา
1 file(s) 1 download
นิทานภาพ January 11, 2024
หาหอยตีติบ
1 file(s) 3 downloads
นิทานภาพ January 11, 2024
การประมง
1 file(s) download
นิทานภาพ January 11, 2024
สามล้อพาเพลิน
1 file(s) download
นิทานภาพ January 11, 2024
ฮารีรายา
0 file(s) download
นิทานภาพ January 11, 2024
กะปิลันตา
1 file(s) 1 download
นิทานภาพ January 11, 2024
การทำข้าวเม่า
1 file(s) download
นิทานภาพ January 11, 2024