ประชุมชี้แจงโครงการและระดมความคิดเห็น การนำภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

โดย สรัญญา กฤษณานุวัตร

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับมูลนิธิบ้านเด็กเพซตาล็อตซี่ (Pestalozzi Children’s Foundation) จัดกิจกรรม “ประชุมชี้แจงโครงการ และระดมความคิดเห็นการนำภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน” ที่โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

งานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในเปิดการประชุม และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนทั้ง 14 แห่งรวมทั้งชุมชนในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาน้อย ตำบลศาลาด่าน และตำบลเกาะลันตาใหญ่


ข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในครั้งนี้จะนำไปสู่การวางแผนการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานและการจัดการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม ในพื้นที่เกาะลันตาในระยะต่อไป