รางวัลที่ได้รับ ปี 2558

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มอบให้แก่ ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รางวัล “100 ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี พ.ศ.2558 ในด้านการศึกษาและสื่อมวลชน จาก มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มอบให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
  • รางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2558” จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบให้แก่ นางประชุมพร สังข์น้อย หัวหน้าโครงการฟื้นฟูภาษาเขมรถิ่นไทย
  • รางวัล “นักวิจัยเพื่อท้องถิ่นดีเด่นประเด็นการฟื้นฟูภาษาในภาวะวิกฤต” เนื่องในวันภาษาแม่สากลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ได้มอบให้กับนักวิจัยในพื้นที่ที่สนับสนุนการทำงานการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม สาขา ได้แก่
    1. สาขาครูและผู้ถ่ายทอดความรู้ภาษาแม่ดีเด่น จำนวน 8 รางวัล
    2.สาขาผู้ให้การสนับสนุนในการเรียนรู้ภาษาแม่ดีเด่น จำนวน 33 รางวัล
    3. สาขาเยาวชนผู้สืบทอดการใช้ภาษาแม่ดีเด่น จำนวน 2 รางวัล